Instalacja


Życie

Marcin Zawicki / instalacja site-specific
LASY / instalacja dźwiękowa

Zasada zachowania energii i obieg materii oznaczają ciągłe powstawanie na nowo – zawsze na nawozie tego, co było przedtem. Pęd, który wyrośnie najwyżej, zabierze światło innym, niższym. Życie ma swoją reprezentację estetyczną; piękno jego form wynika z ich doskonałej utylitarności. Nic tu nie jest przypadkowe, taka strata energii oznaczałaby śmierć. Rozwój zdaje się nie mieć końca, a forma doskonała nie istnieć. Podobne relacje, procesy biologiczne rządzą całym światem natury ożywionej. Kierują także aktem twórczym. Rozrost i ewolucja, namnażanie i kolonizacja. Homeostaza i wyodrębnienie ze świata. Według hipotezy panspermii Svante Arrheniusa, życie nie powstało na skutek przemian chemicznych, z materii nieożywionej, lecz bakterie trafiły na Ziemię na powierzchni meteorytów. Pierwszy gest jest dotknięciem Demiurga, ingerencją spoza układu, ale rolę Twórcy przejmuje samo tworzywo. Prawdziwy początek można oddalać w nieskończoność lub w ogóle go zanegować. Namnażanie, kiełkowanie, ekspansja to warunki konieczne. Formalna ewolucja jest celem i przyczyną.

Marcin Zawicki

 

//

 

Life

Marcin Zawicki / site-specific installation
LASY (FORESTS) / sound installation

The law of conservation of energy and chemical cycling make life recreate itself feeding on the remnants of what used to be. The highest sprout robs the low ones of light. Life has its aesthetic representation; the beauty of its forms follows their perfect practicality. Nothing is random. Loss of energy is death. Growth seems endless; perfect form seems non-existent. Similar relations and biological processes can be found in the whole organic world. They rule the act of creation, too. Expansion and evolution; multiplication and colonisation; homeostasis and separation. In Svante Arrhenius’ hypothesis of panspermia, life is not a result of chemical reactions turning non-living matter into living matter. Bacteria are thought to have come to the Earth on meteors. The first gesture is a touch of the Demiurge, an intervention from beyond the system, but the role of Creator is played by the matter itself. The actual beginning can be negated or forever pushed away. Multiplication, sprouting, expansion are prerequisites. The evolution of form is the goal and the cause.

Marcin Zawicki